93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Blog

portfolio7
Campanya de la renda 2015

El dia 6 d’abril, s’inicia el termini de la campanya de la Renda 2015 fins al 30 de juny de 2016, per sol·licitar, modificar, presenta o confirmar l'esborrany de la declaració. L’AEAT posa a disposició dels contribuents el nou sistema RENDA WEB, que permet accedir a l'esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària accessible des de la seva web.

Obtenció de l’esborrany mitjançant RENDA WEB.

Hi han tres formes d’accedir a l’esborrany de la declaració:

 • Amb el número de referència RENØ: Per obtenir aquest número de referència, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 415 de la declaració de la Renda 2014 i el número de telèfon mòbil en el qual vulguin rebre el número de referència.
 • Amb certificat digital: Poden accedir directament a la plataforma a través de la seu electrònica.
 • Per correu ordinari: En el cas que s’hagi sol·licitat marcant la casella corresponent a la declaració de la renda 2014.
 • Si no s’obté l’esborrany (en el cas de rebre ingressos per activitats econòmiques) s’ha de realitzar la declaració mitjançant del programa PADRE.

  Modificació de l'esborrany.

 • A través de la seu electrònica.
 • Telefònicament: 901 200 345.
 • Personant-se en qualsevol delegació de AEAT.
 • Confirmació de l'esborrany.

  Es podrà efectuar la confirmació:

 • Per internet amb RENDA WEB.
 • En qualsevol oficina de les entitats financeres col·laboradores.
 • En caixer automàtic.
 • Quins són els contribuents no obligats a declarar:

 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 22.000.-€, amb un sol pagador.
 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 12.000.-€, amb més d’un pagador (anteriorment 11.200.-€).
 • Sempre que:

 • Les quantitats sumades del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt els 1.500.-€ anuals.
 • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge.
 • El pagador dels rendiments del treball que no estigui obligat a retenir.
 • Es percebin rendiments íntegres de treball subjecte a un tipus fixe de retenció.
 • PRINCIPALS NOVETATS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2015.

  Rendes exemptes.

  Exempció per acomiadament del treballador. Sempre que sigui efectiva la desvinculació del treballador amb l’empresa.

  Beques públiques i beques concedides per entitats sense fins lucratius. S’inclouen com rendes exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries regulades.

  Rendiments del treball.

  Despeses deduïbles i reducció per obtenció de rendiments del treball. Desapareix la reducció general de 2.652.-€ i s’aprova la despesa deduïble de 2000.-€ en conceptes d’altres despeses. S’incrementarà en 2.000.-€ anuals en els casos de desocupats que acceptin un lloc de feina en un municipi diferent de la seva residència habitual. També s’incrementarà 3.500.-€ o 7.750.-€ anuals pels casos de treballadors actius amb discapacitat.

  Reducció per irregularitat i per període de generació. El percentatge reductor del 40% passa a ser del 30% amb supòsits diferenciats.

  Rendiments del treball en espècie.

  Es consideren com exempts els rendiments del treball en espècie:

 • Per entrega d’accions o participacions als treballadors en actiu.
 • Les quantitats destinades a l’actualització, capacitació o reciclatge personal.
 • Les despeses de menjadors d’empresa.
 • Les despeses per assegurances de malaltia.
 • Reducció del 15, 20 o 30% de vehicles per cessió de vehicles eficients energèticament per usos particulars.
 • Arrendaments dels béns immobles reducció habitatge.

  Els arrendataris amb contractes de lloguer anterior a 1 de gener de 2015 es poden continuar deduint el 10.05% de les rendes sempre que no superin ingressos per 24.107,20.-€ anuals. En el cas dels arrendadors, es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat, desapareixent la reducció del 100% als menors de 30 anys. En el supòsit de compra de l'habitatge, es mantenen les deduccions en les compres o inversions realitzades abans de l'1 de gener del 2013, que poden arribar al 15% amb un límit de 9,040.-€.

  Deducció per donatius entitats sense finalitat lucrativa.

  El contribuent podrà deduir-se un 50% dels primers 150 euros i un 27,5% para la resta d’aportacions, percentatge que augmenta al 32,5% si la quantitat donada a la mateixa organització no ha disminuït en els últims tres anys a les entitats incloses en l’àmbit de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Per a qualsevol tipus de dubte o aclariment, des de FACTO assessors, estem a la vostra disposició.

  Llegir més
  portfolio7
  Llei de transparència i tercer sector.

  La llei 19/2015 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern es va posar en vigor al juliol, després de ser aprovada el desembre passat.

  En la mateixa llei, es defineix la transparència com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

  El principal objectiu pel qual neix aquesta llei és facilitar la relació entre els ciutadans i l’administració pública i entitats vinculades de la següent manera:

  - Donant a conèixer les funcions, els recursos de l’Administració i el control d’aquest, apropant la seva activitat a tots els ciutadans. - Millorant la qualitat de la informació pública i la gestió administrativa.

  - Incentivant la participació ciutadana en promoció d’un govern obert entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.

  Quines són les accions a realitzar per aconseguir-ho?

  D’una banda, s’ha de regular la transparència en qualsevol activitat pública i assegurar l’accés a la informació de la gestió pública. A més, cal establir quins són els principis associats a un bon govern, i establir un règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures establerts.

  LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA I TERCER SECTOR

  Malgrat tractar-se d’una llei dirigida a l’Administració Pública, dels seus principis es deriven obligacions que són aplicables a qualsevol persona (física o jurídica) o entitat que es relacionen amb aquesta, tal com s’exposa a l’article 3 de la llei.

  No és la primera Llei però que tracta la transparència en entitats sense ànim de lucre. La Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil obliga les associacions declarades d’utilitat pública, que segueixin principis de bona gestió i transparència referits als seus comptes anuals. També a la llei 21/2014 del protectorat remarca la importància de la transparència en aquestes entitats ja que la defineix com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

  Llavors, com a obligats... Què han de fer les entitats en relació a la transparència? Com es fa efectiva? En general s’han de realitzar les següents actuacions:

  a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva.

  b) Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment.

  c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.

  d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar.

  e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.

  Segons però quina sigui la relació de les entitats amb l’Administració, les seves accions directes prendran formes diferents, de la següent manera:

  1. Entitats que presten serveis públics. Informaran a l’administració de:

  - Les seves activitats que es relacionin de forma directa amb el servei públic.

  - La gestió dels serveis públics

  - Els fons públics que perceben

  - Les retribucions dels càrrecs directius, quan la prestació de serveis públics sigui més del 25% del seu volum total.

  2. Entitats que reben subvencions i ajuts públics. Han de justificar l’aplicació d’aquestes , així com els resultats obtinguts i la seva aplicació. Han de fer pública informació referent a diversos aspectes:

  a) Organització i estructura: referint-se a la seva normativa (Estatuts, Reglament Inter....), les funcions de l’entitat i el seu organigrama, perfil i trajectòria dels responsables.

  b) Economia:

  - Pressupost

  - Comptes anuals

  - Auditoria de comptes

  * Quan l’import dels ajuts superi els 10.000 euros, també les dades referides a despeses de personal: retribucions, dietes, indemnitzacions...

  * Fundacions obligades per llei a presentar declaració de responsable i a respectar la regulació d’incompatibilitats , faran publiques les resolucions de l’òrgan competent.

  c) Contractació pública. En relació als contractes adjudicats per l’Administració caldrà publicar, com a mínim dels cinc darrers anys:

  - Objecte del contracte

  - import

  - Durada

  - Modificacions posteriors o pròrrogues

  - Subcontractació

  d) Convenis de col·laboració. A diferència dels anteriors, només hauran d’informar de manera pública les següents dades dels que són vigents;

  - Data i objecte

  - Parts i obligacions

  - Relatives al compliment i execució

  - Modificacions a posteriori

  e) Subvencions i ajuts públics. S’hauran d’informar l’import rebut, l’objecte i qui són els beneficiaris. En cas de superar els 10.000 euros, s’hauran d’incloure les retribucions de la direcció.

  Com en el cas dels contractes públics, es demana la informació que fa referència als 5 últims anys.

  3. Entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració Pública. En aquest cas, la informació que hauran de presentar els adjudicataris vindrà exposada al mateix contracte públic,

  Mitjans de les entitats per al compliment de les seves obligacions:

  - Lloc web i seus electròniques. També mitjançant els portals de l’Administració quan es tracti d’entitats amb finalitats culturals o socials de menys de 50.000 € de pressupost.

  - En format electrònic

  - De manera clara i estructurada

  - De forma gratuïta

  - Amb accés senzill.

  - Formar reutilitzable.

  Sistema de sancions:

  - Amonestacions

  - Declaracions d’incompliment amb publicitat

  - Inhabilitació per rebre ajuts públics entre 1 a 5 anys

  - Suspensió possibilitat de contractació amb l’Administració fins a 6 mesos

  - La suspensió, durant un període màxim d’un any, de la inscripció en el Registre de grups d’interès

  Llegir més
  portfolio7
  Oferta de feina a FACTO assessors. Tècnic/a comptable-fiscal

  FACTO ASSESSORS, cooperativa d’assessorament i gestió per a entitats de l’economia social i solidària, busca un tècnic/a comptable-fiscal per incorporar-se al seu equip professional.

  Funcions:

  • Realització de comptabilitats.

  • Assessorament a clients.

  • Confecció i presentació de models 303 i 390 de l'IVA

  • Confecció i presentació de models 115 i 180 sobre rendiments d'immobles

  • Confecció i presentació de models 200 i 202 de l'Impost de Societats

  • Confecció i presentació de models 347 sobre operacions amb tercers.

  • Presentació de llibres oficials i de comptes anuals.

  • Gestions administratives.

  • Realitzar les consultes i tràmits pertinents als organismes públics i oficials.

  Es requereix:

  • Diplomatura o grau en ciències econòmiques, ciències empresarials o ADE, o CFGS en administració i finances o similars.

  • Experiència com a tècnic/a comptable-fiscal de com a mínim de dos anys.

  • Experiència en l’elaboració del cicle comptable.

  • Experiència en planificació fiscal.

  • Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.

  • Coneixement i aplicació de la normativa comptable i dels programes de gestió.

  • Coneixement i aplicació de la normativa fiscal.

  • Domini de les eines ofimàtiques.

  • Capacitat de lideratge i proactivitat.

  • Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

  Es valorarà:

  • Experiència professional en gestoria - assessoria.

  • Altra formació acreditable en l’àmbit fiscal-comptable.

  Característiques:

  • Horari: 20 hores setmanals inicial, ampliables segons volum de feina.

  • Lloc: Oficina de Barcelona, carrer Sicília 160 entresòl 2.

  • Contracte d’obra i servei de 6 mesos, amb possibilitat indefinida.

  • Sou: Segons política retributiva de la cooperativa.

  • Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.

  • Incorporació immediata.

  Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a seleccio@facto.cat fins al dia 10 de setembre de 2017.

  Llegir més
  portfolio7
  Oferta de feina a FACTO assessors. Tècnic/a laboral.

  FACTO ASSESSORS, cooperativa d’assessorament i gestió per a entitats de l’economia social i solidària, busca un tècnic/a laboral per incorporar-se al seu equip professional.

  Funcions:

  • Assessorament laboral.

  • Confecció de Nòmines,

  • Contractes de treball i comunicació al SPEE.

  • Tramitació d'altes, baixes a la TGSS.

  • Gestió d’ incapacitats temporals.

  • Confecció i presentació de la declaració trimestral de retenció i pagaments a compte (model 111) i resum anual (model 190).

  • Càlcul de costos laborals.

  • Realitzar les consultes pertinents als Organismes Oficials i/o socials en lo relatiu als tràmits d'administració de personal.

  Es requereix:

  • Diplomatura o grau en relacions laborals i de l’ocupació.

  • Experiència com a tècnic/a laboral.

  • Experiència en l'elaboració de nòmines, assegurances socials amb SILTRA, i en la programació d'horaris, vacances i control de personal.

  • Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.

  • Coneixement i aplicació de la normativa laboral i dels programes de gestió.

  • Domini de les eines ofimàtiques (Excel, Word).

  • Capacitat de lideratge i proactivitat.

  • Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

  Es valorarà:

  • Experiència professional en gestoria- assessoria.

  • Altra formació acreditable en l’àmbit laboral.

  Característiques:

  • Horari: 20 hores setmanals inicial, ampliables segons volum de feina.

  • Contracte d’obra i servei de 6 mesos, amb possibilitat indefinida.

  • Sou: Segons política retributiva de la cooperativa.

  • Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.

  • Incorporació immediata.

  Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a seleccio@facto.cat fins el dia 5 de maig de 2017.

  Llegir més