93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Llei de transparència i tercer sector.

portfolio7

La llei 19/2015 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern es va posar en vigor al juliol, després de ser aprovada el desembre passat.

En la mateixa llei, es defineix la transparència com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

El principal objectiu pel qual neix aquesta llei és facilitar la relació entre els ciutadans i l’administració pública i entitats vinculades de la següent manera:

- Donant a conèixer les funcions, els recursos de l’Administració i el control d’aquest, apropant la seva activitat a tots els ciutadans. - Millorant la qualitat de la informació pública i la gestió administrativa.

- Incentivant la participació ciutadana en promoció d’un govern obert entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.

Quines són les accions a realitzar per aconseguir-ho?

D’una banda, s’ha de regular la transparència en qualsevol activitat pública i assegurar l’accés a la informació de la gestió pública. A més, cal establir quins són els principis associats a un bon govern, i establir un règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures establerts.

LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA I TERCER SECTOR

Malgrat tractar-se d’una llei dirigida a l’Administració Pública, dels seus principis es deriven obligacions que són aplicables a qualsevol persona (física o jurídica) o entitat que es relacionen amb aquesta, tal com s’exposa a l’article 3 de la llei.

No és la primera Llei però que tracta la transparència en entitats sense ànim de lucre. La Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil obliga les associacions declarades d’utilitat pública, que segueixin principis de bona gestió i transparència referits als seus comptes anuals. També a la llei 21/2014 del protectorat remarca la importància de la transparència en aquestes entitats ja que la defineix com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

Llavors, com a obligats... Què han de fer les entitats en relació a la transparència? Com es fa efectiva? En general s’han de realitzar les següents actuacions:

a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva.

b) Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment.

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar.

e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.

Segons però quina sigui la relació de les entitats amb l’Administració, les seves accions directes prendran formes diferents, de la següent manera:

1. Entitats que presten serveis públics. Informaran a l’administració de:

- Les seves activitats que es relacionin de forma directa amb el servei públic.

- La gestió dels serveis públics

- Els fons públics que perceben

- Les retribucions dels càrrecs directius, quan la prestació de serveis públics sigui més del 25% del seu volum total.

2. Entitats que reben subvencions i ajuts públics. Han de justificar l’aplicació d’aquestes , així com els resultats obtinguts i la seva aplicació. Han de fer pública informació referent a diversos aspectes:

a) Organització i estructura: referint-se a la seva normativa (Estatuts, Reglament Inter....), les funcions de l’entitat i el seu organigrama, perfil i trajectòria dels responsables.

b) Economia:

- Pressupost

- Comptes anuals

- Auditoria de comptes

* Quan l’import dels ajuts superi els 10.000 euros, també les dades referides a despeses de personal: retribucions, dietes, indemnitzacions...

* Fundacions obligades per llei a presentar declaració de responsable i a respectar la regulació d’incompatibilitats , faran publiques les resolucions de l’òrgan competent.

c) Contractació pública. En relació als contractes adjudicats per l’Administració caldrà publicar, com a mínim dels cinc darrers anys:

- Objecte del contracte

- import

- Durada

- Modificacions posteriors o pròrrogues

- Subcontractació

d) Convenis de col·laboració. A diferència dels anteriors, només hauran d’informar de manera pública les següents dades dels que són vigents;

- Data i objecte

- Parts i obligacions

- Relatives al compliment i execució

- Modificacions a posteriori

e) Subvencions i ajuts públics. S’hauran d’informar l’import rebut, l’objecte i qui són els beneficiaris. En cas de superar els 10.000 euros, s’hauran d’incloure les retribucions de la direcció.

Com en el cas dels contractes públics, es demana la informació que fa referència als 5 últims anys.

3. Entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració Pública. En aquest cas, la informació que hauran de presentar els adjudicataris vindrà exposada al mateix contracte públic,

Mitjans de les entitats per al compliment de les seves obligacions:

- Lloc web i seus electròniques. També mitjançant els portals de l’Administració quan es tracti d’entitats amb finalitats culturals o socials de menys de 50.000 € de pressupost.

- En format electrònic

- De manera clara i estructurada

- De forma gratuïta

- Amb accés senzill.

- Formar reutilitzable.

Sistema de sancions:

- Amonestacions

- Declaracions d’incompliment amb publicitat

- Inhabilitació per rebre ajuts públics entre 1 a 5 anys

- Suspensió possibilitat de contractació amb l’Administració fins a 6 mesos

- La suspensió, durant un període màxim d’un any, de la inscripció en el Registre de grups d’interès