93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Campanya de la renda 2015

portfolio7

El dia 6 d’abril, s’inicia el termini de la campanya de la Renda 2015 fins al 30 de juny de 2016, per sol·licitar, modificar, presenta o confirmar l'esborrany de la declaració. L’AEAT posa a disposició dels contribuents el nou sistema RENDA WEB, que permet accedir a l'esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària accessible des de la seva web.

Obtenció de l’esborrany mitjançant RENDA WEB.

Hi han tres formes d’accedir a l’esborrany de la declaració:

 • Amb el número de referència RENØ: Per obtenir aquest número de referència, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 415 de la declaració de la Renda 2014 i el número de telèfon mòbil en el qual vulguin rebre el número de referència.
 • Amb certificat digital: Poden accedir directament a la plataforma a través de la seu electrònica.
 • Per correu ordinari: En el cas que s’hagi sol·licitat marcant la casella corresponent a la declaració de la renda 2014.
 • Si no s’obté l’esborrany (en el cas de rebre ingressos per activitats econòmiques) s’ha de realitzar la declaració mitjançant del programa PADRE.

  Modificació de l'esborrany.

 • A través de la seu electrònica.
 • Telefònicament: 901 200 345.
 • Personant-se en qualsevol delegació de AEAT.
 • Confirmació de l'esborrany.

  Es podrà efectuar la confirmació:

 • Per internet amb RENDA WEB.
 • En qualsevol oficina de les entitats financeres col·laboradores.
 • En caixer automàtic.
 • Quins són els contribuents no obligats a declarar:

 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 22.000.-€, amb un sol pagador.
 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 12.000.-€, amb més d’un pagador (anteriorment 11.200.-€).
 • Sempre que:

 • Les quantitats sumades del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt els 1.500.-€ anuals.
 • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge.
 • El pagador dels rendiments del treball que no estigui obligat a retenir.
 • Es percebin rendiments íntegres de treball subjecte a un tipus fixe de retenció.
 • PRINCIPALS NOVETATS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2015.

  Rendes exemptes.

  Exempció per acomiadament del treballador. Sempre que sigui efectiva la desvinculació del treballador amb l’empresa.

  Beques públiques i beques concedides per entitats sense fins lucratius. S’inclouen com rendes exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries regulades.

  Rendiments del treball.

  Despeses deduïbles i reducció per obtenció de rendiments del treball. Desapareix la reducció general de 2.652.-€ i s’aprova la despesa deduïble de 2000.-€ en conceptes d’altres despeses. S’incrementarà en 2.000.-€ anuals en els casos de desocupats que acceptin un lloc de feina en un municipi diferent de la seva residència habitual. També s’incrementarà 3.500.-€ o 7.750.-€ anuals pels casos de treballadors actius amb discapacitat.

  Reducció per irregularitat i per període de generació. El percentatge reductor del 40% passa a ser del 30% amb supòsits diferenciats.

  Rendiments del treball en espècie.

  Es consideren com exempts els rendiments del treball en espècie:

 • Per entrega d’accions o participacions als treballadors en actiu.
 • Les quantitats destinades a l’actualització, capacitació o reciclatge personal.
 • Les despeses de menjadors d’empresa.
 • Les despeses per assegurances de malaltia.
 • Reducció del 15, 20 o 30% de vehicles per cessió de vehicles eficients energèticament per usos particulars.
 • Arrendaments dels béns immobles reducció habitatge.

  Els arrendataris amb contractes de lloguer anterior a 1 de gener de 2015 es poden continuar deduint el 10.05% de les rendes sempre que no superin ingressos per 24.107,20.-€ anuals. En el cas dels arrendadors, es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat, desapareixent la reducció del 100% als menors de 30 anys. En el supòsit de compra de l'habitatge, es mantenen les deduccions en les compres o inversions realitzades abans de l'1 de gener del 2013, que poden arribar al 15% amb un límit de 9,040.-€.

  Deducció per donatius entitats sense finalitat lucrativa.

  El contribuent podrà deduir-se un 50% dels primers 150 euros i un 27,5% para la resta d’aportacions, percentatge que augmenta al 32,5% si la quantitat donada a la mateixa organització no ha disminuït en els últims tres anys a les entitats incloses en l’àmbit de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Per a qualsevol tipus de dubte o aclariment, des de FACTO assessors, estem a la vostra disposició.