93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Blog

portfolio7
Oferta de feina a FACTO assessors. Tècnic/a comptable-fiscal

FACTO ASSESSORS, cooperativa d’assessorament i gestió per a entitats de l’economia social i solidària, busca un tècnic/a comptable-fiscal per incorporar-se al seu equip professional.

Funcions:

• Realització de comptabilitats.

• Assessorament a clients.

• Confecció i presentació de models 303 i 390 de l'IVA

• Confecció i presentació de models 115 i 180 sobre rendiments d'immobles

• Confecció i presentació de models 200 i 202 de l'Impost de Societats

• Confecció i presentació de models 347 sobre operacions amb tercers.

• Presentació de llibres oficials i de comptes anuals.

• Gestions administratives.

• Realitzar les consultes i tràmits pertinents als organismes públics i oficials.

Es requereix:

• Diplomatura o grau en ciències econòmiques, ciències empresarials o ADE, o CFGS en administració i finances o similars.

• Experiència com a tècnic/a comptable-fiscal de com a mínim de dos anys.

• Experiència en l’elaboració del cicle comptable.

• Experiència en planificació fiscal.

• Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.

• Coneixement i aplicació de la normativa comptable i dels programes de gestió.

• Coneixement i aplicació de la normativa fiscal.

• Domini de les eines ofimàtiques.

• Capacitat de lideratge i proactivitat.

• Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

Es valorarà:

• Experiència professional en gestoria - assessoria.

• Altra formació acreditable en l’àmbit fiscal-comptable.

Característiques:

• Horari: 20 hores setmanals inicial, ampliables segons volum de feina.

• Lloc: Oficina de Barcelona, carrer Sicília 160 entresòl 2.

• Contracte d’obra i servei de 6 mesos, amb possibilitat indefinida.

• Sou: Segons política retributiva de la cooperativa.

• Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.

• Incorporació immediata.

Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a seleccio@facto.cat fins al dia 10 de setembre de 2017.

Leer más
portfolio7
Campanya de la renda 2015

El dia 6 d’abril, s’inicia el termini la campanya de la Renda 2015 fins al 30 de juny de 2016, per sol·licitar, modificar, presenta o confirmar l'esborrany de la declaració. L’AEAT posa a disposició dels contribuents el nou sistema RENDA WEB, que permet accedir a l'esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària accessible des de la seva web.

Obtenció de l’esborrany mitjançant RENDA WEB.

Hi han tres formes d’accedir a l’esborrany de la declaració:

 • Amb el número de referència RENØ: Per obtenir aquest número de referència, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 415 de la declaració de la Renda 2014 i el número de telèfon mòbil en el qual vulguin rebre el número de referència.
 • Amb certificat digital: Poden accedir directament a la plataforma a través de la seu electrònica.
 • Per correu ordinari: En el cas que s’hagi sol·licitat marcant la casella corresponent a la declaració de la renda 2014.
 • Si no s’obté l’esborrany (en el cas de rebre ingressos per activitats econòmiques) s’ha de realitzar la declaració mitjançant del programa PADRE.

  Modificació de l' esborrany.

 • A través de la seu electrònica.
 • Telefònicament: 901 200 345.
 • Personant-se en qualsevol delegació de AEAT.
 • Confirmació de l'esborrany.

  Es podrà efectuar la confirmació:

 • Per internet amb RENDA WEB.
 • En qualsevol oficina de les entitats financeres col·laboradores.
 • En caixer automàtic.
 • Quins són els contribuents no obligats a declarar.

 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 22.000.-€, amb un sol pagador.
 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 12.000.-€, amb més d’un pagador (anteriorment 11.200.-€).
 • Sempre que:

  • Les quantitats sumades del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt els 1.500.-€ anuals.

  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge.

  • El pagador dels rendiments del treball que no estigui obligat a retenir.

  • Es percebin rendiments íntegres de treball subjecte a un tipus fixe de retenció.

  PRINCIPALS NOVETATS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2015

  Rendes exemptes.

  Exempció per acomiadament del treballador. Sempre que sigui efectiva la desvinculació del treballador amb l’empresa.

  Beques públiques i beques concedides per entitats sense fins lucratius. S’inclouen com rendes exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries regulades.

  Rendiments del treball.

  Despeses deduïbles i reducció per obtenció de rendiments del treball. Desapareix la reducció general de 2.652.-€ i s’aprova la despesa deduïble de 2000.-€ en conceptes d’altres despeses. S’incrementarà en 2.000.-€ anuals en els casos de desocupats que acceptin un lloc de feina en un municipi diferent de la seva residència habitual. També s’incrementarà 3.500.-€ o 7.750.-€ anuals pels casos de treballadors actius amb discapacitat.

  Reducció per irregularitat i per període de generació. El percentatge reductor del 40% passa a ser del 30% amb supòsits diferenciats.

  Rendiments del treball en espècie.

  Es consideren com exempts els rendiments del treball en espècie:

  • Per entrega d’accions o participacions als treballadors en actiu.

  • Les quantitats destinades a l’actualització, capacitació o reciclatge personal.

  • Les despeses de menjadors d’empresa.

  • Les despeses per assegurances de malaltia.

  • Reducció del 15, 20 o 30% de vehicles per cessió de vehicles eficients energèticament per usos particulars.

  Arrendaments dels béns immobles reducció habitatge.

  Els arrendataris amb contractes de lloguer anterior a 1 de gener de 2015 es poden continuar deduint el 10.05% de les rendes sempre que no superin ingressos per 24.107,20.-€ anuals. En el cas dels arrendadors, es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat, desapareixent la reducció del 100% als menors de 30 anys. En el supòsit de compra de l'habitatge, es mantenen les deduccions en les compres o inversions realitzades abans de l'1 de gener del 2013, que poden arribar al 15% amb un límit de 9,040.-€.

  Deducció per donatius entitats sense finalitat lucrativa.

  El contribuent podrà deduir-se un 50% dels primers 150 euros i un 27,5% para la resta d’aportacions, percentatge que augmenta al 32,5% si la quantitat donada a la mateixa organització no ha disminuït en els últims tres anys a les entitats incloses en l’àmbit de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Per a qualsevol tipus de dubte o aclariment, des de FACTO assessors, estem a la vostra disposició.

  Leer más
  portfolio7
  Ley de transparencia

  La ley 19/2015 de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública

  y buen gobierno se puso en vigor en julio, después de ser aprobada el diciembre

  pasado.

  En la misma ley, se define la transparencia como la acción proactiva de la

  Administración de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y

  sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de la manera que resulte

  más comprensible para las personas y por medio de los instrumentos de difusión que

  les permitan un acceso amplio y fácil a los datos y les faciliten la participación en los

  asuntos públicos.

  El principal objetivo por el que nace esta ley es facilitar la relación entre los

  ciudadanos y la administración pública y entidades vinculadas de la siguiente manera:

  - Dando a conocer las funciones, los recursos de la Administración y el control

  de éstos, acercando su actividad a todos los ciudadanos .

  - Mejorando la calidad de la información pública y la gestión administrativa.

  - Incentivando la participación ciudadana en promoción de un gobierno abierto

  entendido como un sistema de actuación y gestión de los asuntos públicos que

  hace posible un diálogo permanente entre la Administración y los ciudadanos,

  la participación y la colaboración de éstos en la definición de las políticas

  públicas y una mejor transparencia en rendir cuentas y la exigencia de

  responsabilidades.

  ¿Cuáles son las acciones a realizar para conseguirlo?

  Por un lado, se tiene que regular la transparencia en cualquier actividad pública y

  asegurar el acceso a la información de la gestión pública. Además, hay que establecer

  cuáles son los principios asociados a un buen gobierno, y establecer un régimen de

  garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes establecidos.

  LEY DE LA TRANSPARENCIA Y TERCER SECTOR

  A pesar de tratarse de una ley dirigida a la Administración Pública, de sus principios se

  derivan obligaciones que son aplicables a cualquier persona (física o jurídica) o

  entidad que se relacionan con ésta, tal como se expone al artículo 3 de la ley.

  No es la primera ley que trata la transparencia en entidades sin ánimo de lucro. La Ley

  4/2008 de 24 de abril, del Libro tercero del Código Civil, obliga a las asociaciones

  declaradas de utilidad pública, que sigan principios de buena gestión y transparencia

  referidos a sus cuentas anuales. También, en la Ley 21/2014 del protectorado,

  remarca la importancia de la transparencia en estas entidades, puesto que la define

  como un bien público esencial que contribuye a generar la confianza de la sociedad en

  las entidades y responde al compromiso ético de éstas de rendir cuentas ante los

  ciudadanos y los grupos de interés.

  Entonces, como obligados... ¿Qué tienen que hacer las entidades en relación a la

  transparencia? ¿Cómo se hace efectiva? En general, se tienen que realizar las

  siguientes actuaciones:

  a) Difundir la información pública de interés general de una manera veraz y objetiva.

  b) Garantizar que la información se difunde de manera constante y se actualiza

  permanentemente.

  c) Organizar la información de forma que sea fácilmente accesible y comprensible

  para las personas y que facilite una consulta ágil y rápida por medio de instrumentos

  de búsqueda dotados de las características técnicas que lo garanticen.

  d) Ordenar temáticamente la información para que sea fácil e intuitiva de localizar.

  e) Facilitar la consulta de la información con el uso de medios informáticos en formatos

  fácilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilización.

  Según cual sea la relación de las entidades con la Administración, sus acciones

  directas tomarán formas diferentes, de la siguiente manera:

  1. Entidades que prestan servicios públicos. Informarán a la administración de:

  - Sus actividades que se relacionen de forma directa con el servicio público.

  - La gestión de los servicios públicos.

  - Los fondos públicos que perciben.

  - Las retribuciones de los cargos directivos, cuando la prestación de servicios

  públicos sea más del 25% de su volumen total.

  2. Entidades que reciben subvenciones y ayudas públicas. Tienen que justificar

  la aplicación de éstas, así como los resultados obtenidos y su aplicación. Tienen que

  hacer pública información en lo referente a varios aspectos:

  a) Organización y estructura: refiriéndose a su normativa (Estatutos, Reglamento

  Inter....), las funciones de la entidad y su organigrama, perfil y trayectoria de los

  responsables.

  b) Economía:

  - Presupuesto

  - Cuentas anuales

  - Auditoría de cuentas

  * Cuando el importe de las ayudas supere los 10.000 euros, también los datos

  referidos a gastos de personal: retribuciones, dietas, indemnizaciones...

  * Fundaciones obligadas por ley a presentar declaración de responsable y a

  respetar la regulación de incompatibilidades, harán publicas las resoluciones del

  órgano competente.

  c) Contratación pública. En relación a los contratos adjudicados por la

  Administración habrá que publicar, como mínimo de los cinco últimos años:

  - Objeto del contrato

  - importe

  - Duración

  - Modificaciones posteriores o prórrogas

  - Subcontratación

  d) Convenios de colaboración. A diferencia de los anteriores, sólo tendrán que

  informar de manera pública los siguientes datos de los que son vigentes:

  - Fecha y objeto

  - Partes y obligaciones

  - Relativas al cumplimiento y ejecución

  - Modificaciones a posteriori

  e) Subvenciones y ayudas públicas. Se tendrán que informar el importe recibido,

  el objeto y quién son los beneficiarios. En caso de superar los 10.000 euros, se

  tendrán que incluir las retribuciones de la dirección.

  Cómo en el caso de los contratos públicos, se pide la información que hace

  referencia a los 5 últimos años.

  3. Entidades adjudicatarias de contratos con la Administración Pública. En este

  caso, la información que tendrán que presentar los adjudicatarios vendrá expuesta

  en el mismo contrato público.

  Medios de las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones:

  - Sitio web y sedes electrónicas. También mediante los portales de la

  Administración cuando se trate de entidades con finalidades culturales o

  sociales de menos de 50.000 € de presupuesto

  - En formato electrónico

  - De manera clara y estructurada

  - De forma gratuita

  - Con acceso sencillo

  - Formar reutilizable

  Sistema de sanciones:

  - Amonestaciones

  - Declaraciones de incumplimiento con publicidad

  - Inhabilitación para recibir ayudas públicas entre 1 a 5 años

  - Suspensión en la posibilidad de contratación con la Administración hasta 6

  meses

  - La suspensión, durante un periodo máximo de un año, de la inscripción en el

  Registro de grupos de interés

  Leer más
  portfolio7
  Oferta de feina a FACTO assessors. Tècnic/a laboral.

  FACTO ASSESSORS, cooperativa d’assessorament i gestió per a entitats de l’economia social i solidària, busca un tècnic/a laboral per incorporar-se al seu equip professional.

  Funcions:

  • Assessorament laboral.

  • Confecció de Nòmines,

  • Contractes de treball i comunicació al SPEE.

  • Tramitació d'altes, baixes a la TGSS.

  • Gestió d’ incapacitats temporals.

  • Confecció i presentació de la declaració trimestral de retenció i pagaments a compte (model 111) i resum anual (model 190).

  • Càlcul de costos laborals.

  • Realitzar les consultes pertinents als Organismes Oficials i/o socials en lo relatiu als tràmits d'administració de personal.

  Es requereix:

  • Diplomatura o grau en relacions laborals i de l’ocupació.

  • Experiència com a tècnic/a laboral.

  • Experiència en l'elaboració de nòmines, assegurances socials amb SILTRA, i en la programació d'horaris, vacances i control de personal.

  • Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.

  • Coneixement i aplicació de la normativa laboral i dels programes de gestió.

  • Domini de les eines ofimàtiques (Excel, Word).

  • Capacitat de lideratge i proactivitat.

  • Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

  Es valorarà:

  • Experiència professional en gestoria- assessoria.

  • Altra formació acreditable en l’àmbit laboral.

  Característiques:

  • Horari: 20 hores setmanals inicial, ampliables segons volum de feina.

  • Contracte d’obra i servei de 6 mesos, amb possibilitat indefinida.

  • Sou: Segons política retributiva de la cooperativa.

  • Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.

  • Incorporació immediata.

  Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a seleccio@facto.cat fins el dia 5 de maig de 2017.

  Leer más