93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Campanya de la renda 2015

portfolio7

El dia 6 d’abril, s’inicia el termini la campanya de la Renda 2015 fins al 30 de juny de 2016, per sol·licitar, modificar, presenta o confirmar l'esborrany de la declaració. L’AEAT posa a disposició dels contribuents el nou sistema RENDA WEB, que permet accedir a l'esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària accessible des de la seva web.

Obtenció de l’esborrany mitjançant RENDA WEB.

Hi han tres formes d’accedir a l’esborrany de la declaració:

 • Amb el número de referència RENØ: Per obtenir aquest número de referència, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 415 de la declaració de la Renda 2014 i el número de telèfon mòbil en el qual vulguin rebre el número de referència.
 • Amb certificat digital: Poden accedir directament a la plataforma a través de la seu electrònica.
 • Per correu ordinari: En el cas que s’hagi sol·licitat marcant la casella corresponent a la declaració de la renda 2014.
 • Si no s’obté l’esborrany (en el cas de rebre ingressos per activitats econòmiques) s’ha de realitzar la declaració mitjançant del programa PADRE.

  Modificació de l' esborrany.

 • A través de la seu electrònica.
 • Telefònicament: 901 200 345.
 • Personant-se en qualsevol delegació de AEAT.
 • Confirmació de l'esborrany.

  Es podrà efectuar la confirmació:

 • Per internet amb RENDA WEB.
 • En qualsevol oficina de les entitats financeres col·laboradores.
 • En caixer automàtic.
 • Quins són els contribuents no obligats a declarar.

 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 22.000.-€, amb un sol pagador.
 • Els que obtinguin rendiments íntegres de treball amb el límit general de 12.000.-€, amb més d’un pagador (anteriorment 11.200.-€).
 • Sempre que:

  • Les quantitats sumades del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt els 1.500.-€ anuals.

  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge.

  • El pagador dels rendiments del treball que no estigui obligat a retenir.

  • Es percebin rendiments íntegres de treball subjecte a un tipus fixe de retenció.

  PRINCIPALS NOVETATS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2015

  Rendes exemptes.

  Exempció per acomiadament del treballador. Sempre que sigui efectiva la desvinculació del treballador amb l’empresa.

  Beques públiques i beques concedides per entitats sense fins lucratius. S’inclouen com rendes exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries regulades.

  Rendiments del treball.

  Despeses deduïbles i reducció per obtenció de rendiments del treball. Desapareix la reducció general de 2.652.-€ i s’aprova la despesa deduïble de 2000.-€ en conceptes d’altres despeses. S’incrementarà en 2.000.-€ anuals en els casos de desocupats que acceptin un lloc de feina en un municipi diferent de la seva residència habitual. També s’incrementarà 3.500.-€ o 7.750.-€ anuals pels casos de treballadors actius amb discapacitat.

  Reducció per irregularitat i per període de generació. El percentatge reductor del 40% passa a ser del 30% amb supòsits diferenciats.

  Rendiments del treball en espècie.

  Es consideren com exempts els rendiments del treball en espècie:

  • Per entrega d’accions o participacions als treballadors en actiu.

  • Les quantitats destinades a l’actualització, capacitació o reciclatge personal.

  • Les despeses de menjadors d’empresa.

  • Les despeses per assegurances de malaltia.

  • Reducció del 15, 20 o 30% de vehicles per cessió de vehicles eficients energèticament per usos particulars.

  Arrendaments dels béns immobles reducció habitatge.

  Els arrendataris amb contractes de lloguer anterior a 1 de gener de 2015 es poden continuar deduint el 10.05% de les rendes sempre que no superin ingressos per 24.107,20.-€ anuals. En el cas dels arrendadors, es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat, desapareixent la reducció del 100% als menors de 30 anys. En el supòsit de compra de l'habitatge, es mantenen les deduccions en les compres o inversions realitzades abans de l'1 de gener del 2013, que poden arribar al 15% amb un límit de 9,040.-€.

  Deducció per donatius entitats sense finalitat lucrativa.

  El contribuent podrà deduir-se un 50% dels primers 150 euros i un 27,5% para la resta d’aportacions, percentatge que augmenta al 32,5% si la quantitat donada a la mateixa organització no ha disminuït en els últims tres anys a les entitats incloses en l’àmbit de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Per a qualsevol tipus de dubte o aclariment, des de FACTO assessors, estem a la vostra disposició.