PRESTACIONS I AJUTS EXTRAORDINARIS PER FER FRONT A LA SITUACIÓ ECONÒMICA DERIVADA DE LA COVID-19

Comparteix el recurs

BASES DE LA LÍNIA D’AJUTS DIRECTES PER A MICRO I PETITES EMPRESES, I COOPERATIVES AMB TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ERTO I AJUTS A PERSONES TREBALLADORES EN ERTO I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

 

LÍNIA D’AJUTS DIRECTES PER A MICROEMPRESES, PETITES EMPRESES I COOPERATIVES PER TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ERTO


Objectiu
: donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives.

Requisits de l’ajut a micro i petites empreses i cooperatives:

 • S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.
  1. Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros
  2. Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros
  3. Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros
 • No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.
 • Per demanar els ajuts, l’empresa haurà de tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021 i comprometre’s a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment d’aquest manteniment dels llocs de treball, es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut, juntament amb els interessos de demora corresponents.

Temini presentació solicituds: del 15 de febrer, a les 12.00 hores, fins al dia 22, a les 12.00 hores.

Forma de presentació de les sol·licituds:

 • Temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, del Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.
 • S’haurà d’incloure una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.
 • El control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Criteri d’atorgament:

 • Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte l’any anterior.
 • Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals.

En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent:

 1. Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 2020.
 2. Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener de 2021.
 • Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat.
 • Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

LÍNIA D’AJUTS DIRECTES I EXTRAORDINARIS PER A PERSONES TREBALLADORES EN SITUACIÓ D’ERTO O AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU I PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES


Objectiu
: L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu és un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la Covid-19.

Temini presentació solicituds: del 19 de febrer, a les 9.00 hores, fins al dia 26, a les 15.00 hores.

Import: L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros i està previst destinar-hi 280 milions d’euros. És compatible amb la resta d’ajuts de la Generalitat amb la única excepció de les subvencions del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Inscripció: les persones interessades i que compleixin els requisits han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la Covid-19” o “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”

 • Prèvia a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria dels ajuts.
 • Un cop publicades les convocatòries, la presentació del formulari d’inscripció produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de les persones interessades.
 • El ciutadà validarà la informació de la petició a través d’una declaració responsable on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits.
 • Es validarà posteriorment, un cop fet el pagament.
 • Es podrà consultar l’estat de la seva petició a través del tauler electrònic de la Generalitat.

Requisits: Hi poden accedir les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones amb prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu, i també les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb suspensió total o parcial de la seva jornada, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la Covid-19 al desembre de 2020 i que estiguin cobrant la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el desembre de 2020, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE.
 • Percebre la prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu.

REQUISITS DE L’AJUT EXTRAORDINARI PER AL TREBALL AUTÒNOM


Qui
: La inscripció prèvia al registre de persones treballadores autònomes la poden realitzar les persones interessades següents:

 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.

Requisits: (els mateixos que per als ajuts convocats el novembre i el desembre)

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat de l’any 2020 no ha de superar els 17.500 euros, o la xifra proporcional en cas d’haver causat alta al RETA més enllà de l’1 de gener del 2020.

Inscripció: La inscipció prèvia per a les persones interessades que compleixin els requisits s’han de tramitar omplint el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

——————-

Si voleu ampliar informació feu clic aquí.

 

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

Compartirem amb tu notícies del sector de l’ESS, actes, les nostres formacions i molt més!

Related Projects