Com gestionar la desescalada!

Comparteix el recurs
Com gestionar la desescalada!

Després de més dos mesos de confinament, la lluita contra el coronavirus ens ha obligat a desplegar tota la capacitat inherent de les organitzacions de gestionar i adaptar-se al canvi.

En aquests dos mesos, 11 reial decrets legislatius ens han obligat a les iniciatives socioeconòmiques i els professionals que els hi acompanyem i a la societat en general a haver de digerir una sèrie de mesures, aplicacions, ajudes i interpretacions normatives per pal·liar o reduir l’impacte de la pandèmia i caminar cap a la repetida “nova normalitat”.

En aquest sentit les cooperatives i organitzacions s’han d’adaptar a la desescalada i l’aplicació de les fases en l’àmbit laboral:

Fase 0 Fase I Fase II Fase III
Teletreball preferent, en les empreses i llocs on sigui possible. Esglaonament en l’entrada i sortida de centres de treball. Anàlisi de les exigències de Prevenció de Riscos Laborals necessàries en les diferents activitats, adaptades al COVID-19 Igual Protocols de reincorporació presencial a les empreses per a l’activitat laboral (ús de EPIs i/o altres mesures de seguretat), amb horari escalonat i garanties de conciliació.

Aquest és el protocol general, però hi ha moltes excepcions com en hostaleria, comerç minorista, allotjaments turístics, prestació de serveis, activitats culturals, activitats esportives, etc.

La tornada dels treballadors als seus llocs porta amb si dubtes sobre la seva immunitat contra el coronavirus i la por a possibles contagis. És per això que en aquestes fases s’apliquen unes mesures sanitàries que ha desenvolupat el ministeri d’acord a les següents consideracions:

 • Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball. Dos mesos després de finalitzar l’estat d’alarma i com a mínim fins a la fase III.
 • En les empreses, comerços, centres educatius i altres entitats previstes en la citada ordre del Ministeri de Sanitat, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d’higiene i/o prevenció per als treballadors.
 • S’assegurarà que tots els treballadors tinguin a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.
 • Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegura que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • Si un treballador comences a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut i, si escau, amb els serveis de prevenció de riscos laborals.
 • Els centres hauran de realitzar ajustos en la seva organització horària per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració.

En el compliment d’aquestes consideracions normatives s’ha de mantenir l’obligació de complir amb la prevenció de riscos laborals, en aquest sentit en el moment de reincorporació al lloc de feina presencial s’ha de garantir la utilització d’equips de protecció individual.

 • Guants de protecció biològica: Ús permanent en cas d’entrar en contacte amb superfícies, equips, màquines, peces, atenció al públic.
  No és necessari en treballs d’oficina, prèvia desinfecció adequada.
 • Protecció respiratòria: Recomanable mascareta FFP3, si no FFP2. Obligatori en casos estrictament necessaris, i si no és possible mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
 • Protecció facial i ocular: En casos on es puguin generar aerosols.

Però no només això, moltes cooperatives i entitats de l’ESS s’han acollit a les mesures derivades del RDL 8/2020 de 16 de març de mesures econòmiques, laborals i fiscals per fer front a la Covid19. En aquest sentit el RDl 18/2020 regula la continuïtat i l’adaptació d’aquestes mesures.

En aquest sentit pel que fa a la prestació de cessament d’activitat:

 • És compatible amb la reactivació de l’activitat. Es pot obrir el negoci i es cobrarà el mes de maig.
 • Manté la seva vinculació amb l’últim dia de mes de la declaració de l’estat d’alarma que serà el 27 de juny.
 • Es pot continuar sol·licitant, sempre que es pugui justificar una davallada dels ingressos del 75 % respecte a l’últim semestre.

Sobre els ERTO’s per causa de força major:

 • Continuaran en situació de força major, aquelles empreses i entitats que no puguin reactivar l’activitat, mentre durin les causes i fins al 30 de juny.
 • Podran mantenir l’ERTO per força major parcial, reincorporant les persones treballadores pel desenvolupament de l’activitat, primant la reducció de jornada.
 • Amb l’objectiu d’anar recuperant l’activitat de forma progressiva.
 • S’haurà de comunicar en un termini de 15 dies a l’autoritat laboral i al SEPE.

Aquesta reactivació amb l’ERTO per força major parcial permet aplicar una sèrie d’exoneracions segons la situació, dimensió i mes d’aplicació:

Mes i treballador Exoneració a empreses de menys de 50 treballadors Exoneració a empreses de més de 50 treballadors
Maig – Jornada treballador/a que es manté a l’ERTO 60% de la quota de la SS empresa 45% de la quota de la SS empresa
Maig – Jornada treballador/a desafectat i en actiu. 85% de la quota de la SS empresa 60% de la quota de la SS empresa
Juny – Jornada treballador/a que es manté a l’ERTO 45% de la quota de la SS empresa 30% de la quota de la SS empresa
Juny – Jornada treballador/a desafectat i en actiu. 70% de la quota de la SS empresa 45% de la quota de la SS empresa

És molt important constatar que en el RDL anteriorment esmentat afirma que no podran acollir-se a l’ERTO força major les empreses o entitats que tinguin domicili en paradisos fiscal i que reparteix beneficis a l’exercici fiscal del 2020. Afectant aquest últim punt al retorn cooperatiu de les cooperatives.

Una vegada finalitzades l’ERTO per força major, el legislador obre la porta a tramitar ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives donant continuïtat a la possibilitat d’adaptar el personal a la demanda i a la reactivació progressiva, sempre que es pugui justificar que la situació és conjuntural i no permanent.

Amb aquestes mesures transitòries, fins a arribar al final de les fases de desescalada, es finalitza el període on s’ha prioritzat les mesures per esmorteir l’impacte directe i ara s’inicia la fase de reactivació i reconstrucció a l’espera de noves mesures econòmiques i socials, com és el pla de xoc de la Generalitat de Catalunya, ajudes sectorials i municipals.

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

Compartirem amb tu notícies del sector de l’ESS, actes, les nostres formacions i molt més!

Related Projects