CONTRACTACIÓ PÚBLICA I COVID-19. Com queden els contractes públics amb l’estat d’alarma?

Comparteix el recurs
CONTRACTACIÓ PÚBLICA I COVID-19
Com queden els contractes públics amb l’estat d’alarma?

Els processos de contractació pública, com tot procediment administratiu resta aturat a partir de l’aplicació de l’estat d’alarma.  Tenim, a part de decrets de suspensió municipals, dos marcs reguladors actualment:

 • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
 • Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En el Real Decreto-ley 8/2020 del dia 17 de març es va aprovar, entre d’altres mesures,  la suspensió de l’execució contractes en els casos que degut als efectes de les mesures aprovades per combatre el COVID-19 no es pugui executar (Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.)

Les empreses que es vegin afectades podran rebre compensació per part de l’administració en danys i perjudicis únicament en aquests conceptes i depenent del tipus de contracte:

 • Costos laborals del personal adscrit al contracte durant el període de suspensió. Alerta: només si estaven integrades al contracte amb data 14 de març i amb efectes retroactius fins aquesta data. No s’accepten despeses d’indemnització per extensió de contractes.
En relació a les indemnitzacions a les persones autònomes, entenem que encara que no es mencioni en el Real Decret, cal equiparar-los i per tant hauria d’incloure també la cobertura de les quotes.
 • Despeses de manteniment de la garantia definitiva
 • Despeses de lloguer o manteniment de maquinària i equips. Alerta: cal acreditar que aquests mitjans només es poden emprar per altres finalitats.
 • Despeses vinculades a la pòlissa d’assegurança si estava prevista en el plec i vinculada a l’objecte del contracte.

Per tant ens trobem davant de dos supòsits diferents:

 • NO SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

En casos que es puguin mantenir els contractes amb vigència perquè sigui possible seguir prestant l’objecte del contracte, en molts casos es sol·licita a l’empresa que faciliti un pla de contingència que especifiqui les mesures adoptades per prevenir riscos per a la salut del personal adscrit a l’execució del contracte (així per exemple explicar com es desenvolupen les accions mitjançant teletreball). En aquests casos, les empreses poden facturar seguint les indicacions establertes en el plec administratiu.

 • SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE (total o parcial)
Com funciona el procés?

Les empreses han de sol·licitar l’aplicació d’aquestes mesures a l’òrgan de contractació, i  en el termini de 5 dies naturals s’haurà de constatar la impossibilitat d’execució de contracte.

Qui ho sol·licita?

Les empreses són les responsables de fer la sol·licitud de suspensió de contracte.

Què cal presentar?

La instància la de presentar l’empresa a l’òrgan de contractació.

Alerta: Si no responen (silenci administratiu), es considerarà desestimada

Continguts instància:

 • Explicar per què no es pot executar
 • Una relació de personal, infraestructures, maquinària, etc. adscrits a l’execució del contracte.
 • Les raons per les quals el contractista no pot seguir utilitzant aquests mitjans ni reubicar el personal.

En ambdós casos NO es podrà aplicar per part de l’empresa cap procediment de regulació d’ocupació amb les persones adscrites al contracte. En cas de no suspensió per què poden seguir treballant i suposaria un incompliment de contracte sancionable, en cas de suspensió és una obligació per tal d’accedir a les indemnitzacions i alhora és una mesura per evitar acomiadaments.

L’incompliment podrà comportar la imposició de sancions administratives de conformitat amb l’article 20 del Reial decret 463/2020 i el reintegrament de les quantitats satisfetes.
Es suspenen tots els contractes?

Contractes de serveis i de subministraments successius (continuats en el temps)

Si no es va poder formalitzar el contracte es podrà mantenir la prestació ja que s’aplicarà l’article 29.4 de la llei 9/2017 i aquesta suspensió no implicarà l’extinció del contracte.

Article 29.4 llei 9/2017: “se podrà prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato”

Resta de contractes de serveis i subministraments

Pels contractes d’aquesta tipologia vigents amb l’entrada en vigor del decret llei 8/2020, quan les causes de la demora de les prestacions no són imputables al contractista, si es garanteix el compliment posterior, es podrà ampliar el termini d’execució  del contracte amb un període igual al temps perdut per la impossibilitat d’actuació sense cap tipus de penalitat.

En aquest cas, els contractistes podran rebre compensació per despeses salarials addicionals a causa del temps perdut fins un màxim del 10% del preu inicial del contracte.

Contractes d’obres

A petició del contractista, en cas de no possibilitat de continuar la obra, es podrà suspendre la prestació i es reprendrà quan l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fi de la suspensió.

S’aplicarà en els casos que la previsió de finalització de la obra estigués prevista entre el 14 de març i durant el període que duri l’estat d’alarma.

Només seran indemnitzables:

 • Despeses salarials del personal adscrit al contracte durant el període de suspensió (caldrà que es mantinguin les persones un cop acabi la suspensió)
“Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.”
 • Despeses vinculades a la garantia definitiva durant el període de suspensió.
 • Despeses de lloguer o manteniment de maquinària i equips. Alerta: cal acreditar que aquests mitjans només es poden emprar per altres finalitats.
 • Despeses de pòlisses d’assegurances previstes en els plecs i vinculades a l’objecte del contracte i en vigència en el moment de la suspensió.

Només s’aplicarà quan s’acrediti que en data 14 de març:

 • el contractista principal, subcontractistes, proveïdors i subministradors que intervenen en l’objecte del contracte estaven al corrent de les seves obligacions laborals i socials
 • el contractista estava al corrent de les obligacions de pagament amb subcontractistes i subministradors

Contractes de concessió d’obres o concessió de serveis

Es podrà sol·licitar el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte amb una ampliació de la durada inicial d’un màxim del 15% o mitjançant la modificació de les clàusules econòmiques incloses en el contracte.

Aquest restabliment compensarà per la pèrdua dels ingressos i l’increment de les despeses suportades, considerant les possibles despeses salarials addicionals.

Aquestes disposicions també s’aplicaran en els sectors de l’aigua, energia, transports i serveis postals, assegurances privades, plans i fons de pensions i de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

No serà d’aplicació en casos de contractes necessaris en estat d’alarma: subministrament farmacèutic, seguretat, manteniment sistemes informàtics, etc.

Es poden allargar els terminis d’execució de tots els contractes?

Amb els contractes de tracte successiu només preveu indemnització i, en canvi, pels que no són de tracte successiu sí que preveu l’allargament de contracte. Aquesta ampliació de termini serà a petició del contractista.

 DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Mitjançant aquest decret la Generalitat de Catalunya  declarava la suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya. Contemplava la mateixa tipologia de despeses però ampliava incorporant la possibilitat d’abonar al contractista també un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió (Nota: la indemnització del 3%  no s’aplica als contractes successius).

Tipus inclosos: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.

L’abonament de les despeses esmentades es dur  a terme a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals.

En el mateix decret en l’article 3 determina que “La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació.”

El mateix decreti incorpora la Suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències vinculats contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic

S’ autoritza als òrgans de contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un import igual al de la darrera certificació d’obra o factura del contracte de servei o assistència a l’obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte, l’import d’aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d’execució del contracte.

 

RESUM

TIPUS DE CONTRACTE

AMPLIACIÓ TERMINI INDEMNITZACIONS DESPESES INDEMNITZABLES
CONTRACTES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU
No, però inclou la possibilitat d’operar sense formalització (Article 29.4 llei 9/2017) Si Despeses salarials,
manteniment de la
lloguers o manteniment de maquinari, instal·lacions i equips,
pòlisses de les assegurances
CONTRACTES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS QUE NO SÓN DE TRACTE SUCCESSIU I CONTRACTES D’OBRES
Si Si, fins un màxim del 10% del preu del contracte Despeses laborals
CONTRACTES DE CONCESSIÓ D’OBRES I CONCESSIÓ DE SERVEIS
Si Si, ampliació de fins un màxim del 15% la durada inicial o bé modificar clàusules econòmiques Restablir l’equilibri econòmic

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

Compartirem amb tu notícies del sector de l’ESS, actes, les nostres formacions i molt més!

Related Projects