Nota informativa sobre la prestació de cessament d’activitat dels autònoms, i socis de treball en règim d’autònoms. Mesures COVID-19

Comparteix el recurs

Davant les consultes que ens esteu fent, us volem fer arribar la següent informació sobre les ajudes als autònoms i socis de les cooperatives de treball en règim d’autònoms.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat  de caràcter excepcional pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació ocasionada pel COVID-19 als treballadors autònoms i socis de treballadors de cooperatives en règim d’autònoms.

Requisits:

  • Estar d’alta en el règim d’autònoms amb anterioritat al RDL 8/2020
  • Activitat suspesa pel RD 463/2020 o reducció de 75% de la facturació amb la mitjana del últim semestre.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social o ingressar el deute pendent en un termini de 30 dies a partir de la sol·licitud.
  • La prestació és incompatible amb altres prestacions però NO amb la bonificació de la tarifa plana.

Quantia

  • La quantia de la prestació regulada es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora mitjana dels últims 12 meses.
  • Qui no reuneixi 12 mesos previs, la quantia serà del 70% de la base mínima.

Com a exemple si la base reguladora és la quota mínima, tindrem dret a una prestació de 650 euros aproximadament.

Durada

  • La prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Això significa que si l’estat d’alarma és prorroga posteriorment al 15 d’abril, tindrà una durada de fins al 30 d’abril (mes i mig de prestació) o si es prorroga fins a principis del mes maig, la durada serà fins al 30 de maig (dos mesos i mig de prestació).

La tramitació de la prestació de cessament d’activitat

Quan es pot demanar?

Des de l’entrada en vigor del RDL 8/2020, de 18 març o una vegada es pugui acreditar la reducció del 75% de la facturació fent la comparativa amb l’últim semestre.

Qui tramita la prestació?

És una prestació que gestiona les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, o l’INSS si així s’ha decidit, i s’ha de fer via on-line. Actualment estan habilitant el procediment.

Quina mútua col·laboradora tinc?

Podem saber a quina mútua pertanyem consultant el document d’alta d’autònom, TA.0521-1, o si ets soci de cooperativa de treball en el document TA.0521-4.

Puc acollir-me a la prestació per activitat suspesa?

És important saber que encara que no teniu possibilitat de realitzar l’activitat econòmica, només es considera activitat suspesa les que recull el RD de l’estat d’alarma i que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Si no tinc l’activitat suspesa, com justifico la reducció del 75% de la meva facturació?

S’ha de recollir la informació econòmica dels últims 6 mesos, entre setembre del 2019 i febrer del 2020 i fer la mitjana. I comparar-ho amb la facturació de març 2020.

Encara que es pot sol·licitar una vegada es pugui acreditar la reducció del 75% des de l’entrada en vigor del RD, és recomanable finalitzar el mes de març per tenir una comparativa representativa de la reducció d’ingressos, i tramitar-ho a partir de l’1 d’abril de 2020.

M’he de donar de baixa d’autònom?

No. Hi ha l’obligació d’estar d’alta d’autònom per ser perceptor d’aquesta prestació.

He de pagar la quota d’autònoms mentre cobro la prestació?

Segons el RD 8/2020, durant el període de prestació s’entendrà com a període cotitzat.

Notes aclaridores posteriors afirmen que serà la Mútua Col·laboradora qui cotitzarà per l’autònom, per tant NO es pagarà la quota d’autònoms sempre que es percebi la prestació de cessament d’activitat.

Es preveu una modificació per aclarir aquesta situació en el Consell de Ministres de dimarts 24 de març, serà llavors quan es confirmi la situació definitivament aquest punt.

Si sóc soci d’una cooperativa de treball associat en règim d’autònoms, puc acollir-me i que he de fer?

Si que et pots acollir a la prestació.

A l’espera de que les mútues col·laboradores habilitin les tramitacions on-line de la prestació en les seves pàgines web, en el compliment de les normes en matèria de prestacions per a socis de cooperatives, us sol·licitaran l’acta del acord de l’ assemblea de la cooperativa acordant l’adopció i sol·licitud d’aquesta prestació i la relació de socis beneficiaris. [ NOTA: COCETA ha demanat suspendre aquest requisit davant la complexitat de de la situació]

Prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes

Quan es podrà demanar? A partir de l’1 d’abril per via telemàtica.

Si sóc soci d’una cooperativa de treball associat en règim d’autònoms, puc acollir-me?

No. Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social

L’ajut és un pagament únic? Sí.

Related Projects