Nota informativa sobre les novetats en l’àmbit laboral, econòmic i fiscal produïdes pel COVID 19 – Actualitzat a 23/03/2020

Comparteix el recurs

Actualitzat a 23/03/2020

En relació amb els efectes generats per la pandemia COVID 19 i les mesures adoptades pel RD 463/2020, en el que es declara l’estat d’alarma, i RDL 8/2020 sobre de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i us volem transmetre la següent informació:

SOBRE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCESSALS, ADMINISTRATIUS I DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT

En el RD 463/2020,en el que es declara l’estat d’alarma, en les disposicions addicionals  tercera i i quarta sostenen que:

“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”

“Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptarán”

En aquest sentit el terminis establerts amb l’Agència Tributària, La Tresoreria General de Seguretat Social, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Servicio Público de Empleo, administracions públiques i registres públics oficials queden suspesos per un període inicial de 15 dies prorrogables, des de el dia 16 de març de 2020.

Queden inclosos els terminis administratius de subvencions, incloent en aquest concepte tots els terminis que constin en les bases i les convocatòries corresponents.

[18/03/2020]

Les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis no serà aplicable als procediments administratius en els àmbits de l’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social, ni als terminis tributaris a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries corresponent a l’Agència Tributària.

[18/03/2020] SOBRE LES MESURES DEL GOVERN DE SUPORT A EMPRESES, FAMÍLIES, TREBALLADORS I COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES RDL 8/2020, DE MARÇ

El Consell de Ministres de dimarts 17 de març de 2020, ha aprovat una sèrie de mesures per pal·liar els efectes econòmics, laborals i socials que genera el Covid 19.

Suport als treballadors, autònoms i els empresaris

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, de prolongar-se aquest durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats quedin suspeses, quan la seva facturació en el mes anterior al fet que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els requisits següents:

 1. a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
 2. b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
 3. c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. 

La quantia de la prestació regulada es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. 

 1. La prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 2. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.
 3. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article.
ÉS IMPORTANT REMARCAR QUE AQUESTES MESURES ESTAN SUBJECTES AL COMPROMÍS DE L‘EMPRESA DE MANTENIR L’OCUPACIÓ DURANT SIS MESOS POSTERIORS A LA REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT.

Suport a la flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal a l’activitat per evitar acomiadaments.

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tingui la seva causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.

 1. a) El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa. L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.
 2. b) L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.
 3. c) La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l’existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l’empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major.
 4. d) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.
 5. Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment específic previst en el Reial Decret 42/1996, de 19 de gener.

Avantatges per l’empresa

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada al COVID-19 definida en l’article 22, la Tresoreria General de la Seguretat exonerarà a l’empresa de l’abonament de la seguretat social a càrrec de l’empresa,  així com de les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d’aquesta causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar consistirà al 75% de l’aportació empresarial.

Avantatges pel treballador

 1. El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no hagi arribat al període d’ocupació cotitzada mínim necessari.
 2. No computar el temps en què es percep la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 3. Podran acollir-se les que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associat que tinguin previst cotitzar per la contingència de desocupació

Aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

Per a facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital otorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per a atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat. L’import màxim d’aquest avals serà de 100.000 milions d’euros.

Restem a l’espera per veure com s’activen aquests mecanismes financers mitjançants les entitats bancàries i col·laboradores.

Mesures aplicables a la gestió societària d’entitats privades

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, segons recull art. 40 RDL 8/2020, durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència  sempre que asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot i podran adoptar-se acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i hauran d’adoptar-se així quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan.

 

EN L’ÀMBIT LABORAL, CONTRACTUAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Molts de vosaltres ens heu expressat la preocupació per poder garantir la continuïtat de la vostra activitat econòmica i laboral. En aquest sentit, i fins que es detallin les mesures de suport,  visualitzem les següents casuístiques:

Socis treballadors i assalariats que estiguin infectats, o que estiguin en aïllament pel seu contacte amb un infectat pel Coronavirus

Aquesta situació està recollida en el RD 6/2020 de 11 de març i estipula que:

 1. Les baixes mèdiques seran emeses SEMPRE pels Serveis Públics de Salud.
 2.  L’assistència sanitària serà prestada pels serveis públics de salut, MAI per la Mutua.
 3. Per accedir a la prestació es necessita la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
 4. La prestació es percep per import igual al corresponent a l’accident de treball (75% des del dia següent a la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb data 12 de març o posterior.
 5. No haurà de presentar el part DELTA atès que aquestes baixes es consideren derivades de contingència comuna.

A l’efecte de pagament delegat les deduccions s’han de fer de la següent manera (aviat es publicaran instruccions expresses):

 1. Per a aquells processos amb una durada superior a 15 dies, s’acumularà la deducció completa en aquest tram.
 2. Per a aquells processos inferiors a 15 dies, es sol·licitarà a la Mútua la devolució de la deducció com a deducció no practicada.

És important complir amb les recomanacions del Departament de Salut.

Socis de treball i assalariats que tinguin activitats, educatives, culturals, esportives, de servei a les persones i comercials suspeses per l’estat d’alarma

En aquesta situació hi ha diverses opcions. La primera és negociar amb els treballadors una sèrie de permisos, dies lliures o pactar una jornada irregular una vegada es puguin reactivar l’activitat.

Si aquesta opció no és viable, ens trobem davant l’opció de suspendre el contracte per causa derivada de força major o  expedient de regulació temporal d’ocupació ERTO per força major.

Perquè es consideri de força major,  hauran de ser activitats queimpliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats”

Aquest ERTO pot ser parcial o total, i pot suposar la suspensió total o la reducció de jornada laboral entre el 10% i 70%.

Per tramitar l’ERTO per força major, el Departament de Treball a emès una instrucció i ha habilitat un tràmit on-line per poder iniciar el procediment, en aquest tràmit s’ha d’adjuntar:

 • Sol·licitud de constatació d’existència de força major.
 • Annex de dades específiques de l’empresa i del personal afectat pel ERTO.
 • Còpia de l’escrit de comunicació de l’inici de l’expedient als representants legals. Si no disposem de representació legal, s’ha de presentar prova de que l’empresa ha comunicat als treballadors l’inici de l‘ERTO.
 • Memòria explicativa de les causes. Fent referència a l’estat d’alarma i el tancament de l’activitat
 • Mitjans de prova per acreditar les causes de força major al·legades. En aquest cas serveix el RD 463/2020, en el que es declara l’estat d’alarma. En el cas de prestadores de serveis, serà mitjà de prova el document del client, tant públic com privat, conforme ha de suspendre el servei.

Aquest és un procediment amb efectes retroactius, pel que la situació de suspensió s’iniciarà amb data del tancament del centres de treball, és a dir, entre el 13 i 16 de març de 2020.

El treballador afectat de l’ERTO cobrarà la prestació de l’atur durant el període en la estigui afectat per la suspensió, en funció d’això, rebrà el 70% de la base reguladora i el SEPE realitzarà la retenció de la quota corresponent a la seguretat social a càrrec del treballador.

Segons el RD 8/2020, s’exonerarà de la quota corresponent a la seguretat social a càrrec de l’empresa en el casos de ERTO per força major.

En el cas del dels socis treballador cooperatives de treball associat en règim d’autònoms es podrà acollir a la prestació de cessament d’activitat segons art. 17 RDL 8/2020.

ÉS IMPORTANT REMARCAR QUE AQUESTES MESURES ESTAN SUBJECTES AL COMPROMÍS DE L‘EMPRESA DE MANTENIR L’OCUPACIÓ DURANT SIS MESOS POSTERIORS A LA REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT.

Per a qualsevol dubte o per a més informació, podeu contactar amb el nostre departament laboral.

Socis de treball i assalariats que realitzin altres activitats no suspeses per l’ estat d’alarma i que hagin suspès l’activitat de manera voluntària.

Quan l’activitat  de l’empresa no hagi estat suspesa per l’estat d’alarma i es vulgui ajustar la plantilla pels efectes derivats de la crisi sanitària del Covid-19, s’haurà de presentar un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i no per causa de força major, i té les següents característiques:

 • En aquest cas, el període de consultes prèvi a l’aprovació dilata el procediment de regulació, encara que les mesures de flexibilització del RDL 8/2020 ha reduït els terminis
 • El treballador afectat de l’ERTO cobrarà la prestació de l’atur durant el període en la estigui afectat per la suspensió, en funció d’això, rebrà el 70% de la base reguladora.
 • L’empresa haurà d’abonar la seguretat social a càrrec de l’empresa
 • No té efectes retroactius, així doncs serà d’aplicació una vegada s’accepti expressament el procediment.

És important saber que no es pot donar de baixa de la Tesorería General de la Seguretat Social a cap soci treballador o assalariat fins que l’autoritat laboral accepti l’expedient de regulació.

També sembla probable, que les causes de força major es vagin ampliant en els pròxims dies o setmanes.

Confinament obligatori. Igualada i voltants.

El confinament obligatori per part de les autoritats,  divergeix del concepte d’aïllament i no és una situació d’IT per accident reconeguda pel INSS. En aquesta línia es reconeix una situació de força major, ja que l’aïllament preventiu es considera motiu recollit al RDL 8/2020.

Confinament voluntari i teletreball.

Aquest és el gran punt àmpliament debatut en el RD 463/2020, en el que es declara l’estat d’alarma i desenvolupa el RDL 08/2020 a efectes normatius.

Al no decretar-se el teletreball com a obligatori i permetre la mobilitat per anar i tornar del lloc de feina, no es considera una situació protegida.

S’haurà de veure el desplegament de mesures econòmiques i fiscals per afavorir a les empreses, cooperatives, autònoms i treballadors.

 

EN L’ÀMBIT ECONÒMIC I FISCAL

De moment restem a l’espera de les mesures que adopti el govern en matèria econòmica per donar suport a les empreses, cooperatives i organitzacions, i també com es despleguen operativament aquestes mesures.

Amb el RDL 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 s’aprova, entre d’altres:

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística [Aquesta mesura no té aplicació efectiva, després que el 14 de Març es paralitzés forçosament l’activitat d’aquest sector, reviseu ERTO de força major]

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

Ajornament de deutes tributaris

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l’article 82.2.a) de la Llei anterior.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Les condicions de l’ajornament seran les següents:

 1. a) El termini serà de sis mesos.
 2. b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament. El tipus d’interès de demora és del 3,75% des del quart mes d’ajornament.

Us adjuntem les instruccions provisionals per a procedir a l’ajornament.

Si només teniu obligacions tributàries trimestrals, el tràmit i la possibilitat d’ajornament es farà amb efectes als períodes de presentació dels impostos del primer trimestre (entre l’1 i 20 d’abril).

És important remarcar que es podran ajornar autoliquidacions com el model 111 d’IRPF, fins ara inajornables, i altres models tributaris, com poden ser impostos mensuals i trimestrals.

[17/03/2020] Prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

Està previst el període d’inici de sol·licituds l’1 d’abril.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Estan exclosos d’aquesta subvenció els socis treballadors de les cooperatives de treball associat en règim d’autònoms.

[17/03/2020] Mesures de liquiditat AVALIS-ICF

L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres

Import:

Aval d’Avalis, pel 75% dels préstecs entre 100.000€ i fins a 1M€.

Aval d’ICF, pel 75% dels préstecs a partir d’1M€ i fins a 2,5M€.

Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.

Comissions: Comissió d’Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l’import de l’aval formalitzat. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

[19/03/2020] Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs de l’Agència Tributària Catalana

En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels següents tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma:

 • Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre Donacions i Successions.
 • Impostos sobre el joc, estades turístiques, sobre begudes ensucrades, sobre actius no productius, entre d’altres.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre departament comptable-fiscal

 

RESUM DE MESURES

MESURA

AUTÒNOMS SOCIS DE TREBALL DE COOPERATIVES EN RÈGIM GENERAL SOCIS DE TREBALL DE COOPERATIVES EN RÈGIM D’AUTÒNOMS (RETA)

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS AMB TREBALLADORS CONTRACTATS

Suspensió de terminis administratius
Si Si Si Si
Cessament d’activitat
Es pot acollir: es tindrà dret a una prestació del 70% de la base de cotització. Pels que paguen la quota mínima d’autònoms suposa 650€ aprox.

El període de prestació es dóna per cotitzat i NO hauran de pagar la quota d’autònoms durant la percepció.

No es pot acollir Es pot acollir: es tindrà dret a una prestació del 70% de la base de cotització. Pels que paguen la quota mínima d’autònoms suposa 650€ aprox.

El període de prestació es dóna per cotitzat i NO hauran de pagar la quota d’autònoms durant la percepció.

No es pot acollir
ERTO força major amb bonificació de la quota de la seguretat social a càrrec de l’empresa.
No aplica en l’autònom. Però si, si te treballadors  i sempre que tingui una activitat suspesa. Accés a la prestació d’atur. Es pot acollir, tant pels socis de treball com pels treballadors contractats. Accés a la prestació d’atur. No aplica en els socis autònoms. Però si, si tenen treballadors  i sempre que tingui una activitat suspesa. Accés a la prestació d’atur.

Es pot acollir pels treballadors contractats.

Accés a la prestació d’atur.

ERTO ordinari.
Causes econòmiques, organitzatives o tècniques.
Sense bonificació de ls quotes SS empresa
No aplica en l’autònom. Però si, si te treballadors  quan realitza una activitat no suspesa.Accés a la prestació d’atur Es pot acollir, tant pels socis de treball com pels treballadors contractats.Accés a la prestació d’atur No aplica en els socis autònoms. Però si, si te treballadors  quan realitza una activitat no suspesa. Accés a la prestació d’atur Es pot acollir pels treballadors contractats.Accés a la prestació d’atur
Accés a avals públics per demanar finançament
Es pot acollir. Es pot acollir. Es pot acollir. Es pot acollir.
Mesures aplicables a la gestió societària
No aplica Si Si Si
Ajornament dels deutes tributàris
Si Si Si Si
Prestació econòmica de fins 2.000€ per autònoms Departament de Treball
Si No No No
Prestació per accident de treball per persones infectades o en aïllament (75% de la base de cotització) amb baixa mèdica del Servei Públic de Salut
Si, en cas de pagar la quota mínima d’autònoms la prestació és de 710€ aprox. Si, el 75 % de la seva base de cotització dels mes anterior, amb possible complement fins al 100% pels treballadors segons conveni col·lectiu d’aplicació. Si, en cas de pagar la quota mínima d’autònoms la prestació és de 710€ aprox.

Si, el 75 % de la seva base de cotització dels mes anterior, amb possible complement fins al 100% pels treballadors segons conveni col·lectiu d’aplicació.

Mesures de liquiditat AVALS-ICF
Si Si Si Si
Suspensió presentació i pagament impostos ATC
Si Si Si Si
Related Projects