Quina és la diferència entre societat mercantil i cooperativa?

Comparteix el recurs

Existeixen múltiples fórmules societàries per posar en marxa una activitat econòmica. En la constitució d’una organització és importar decidir bé quin tipus s’adapta millor a les característiques de l’activitat que es durà a terme i als objectius dels seus membres. Per això, és molt important conèixer-les bé, i cal començar per saber respondre aquesta pregunta: quina és la diferència entre societat mercantil i cooperativa?

La principal diferència entre les societats mercantils i les cooperatives és que, en les primeres, el factor fonamental és el capital i, en les segones, ho és la persona. Amb aquesta diferenciació, podem distingir dos grans grups en els tipus de societats, dins dels quals s’hi inclouen altres subdivisions.

A continuació, expliquem què implica la diferència del factor fonamental en el funcionament dels dos tipus de societats.

Diferències en quant als socis:

  • Societat mercantil: en una societat mercantil, el factor fonamental és el capital, aportat en forma d’accions o participacions. Segons la quantitat econòmica amb la qual es contribueix, els socis tindran un determinat poder de decisió i un benefici dels resultats proporcional. La participació és limitada, segons la quantitat d’accions, i subjecta a les restriccions reglamentàries. El mínim de socis per constituir una societat mercantil és 1, i aquests poden ser capitalistes o treballadors, és a dir, en poden formar part persones que no exerceixin cap activitat de treball en la societat.
  • Cooperativa: en el cas de les cooperatives, el factor fonamental son les persones, mentre que el capital, en forma d’aportació, s’entén coma instrument per dur a terme una activitat d’interès pels socis. L’activitat és cooperativitzada i tots els socis tenen els mateixos drets i deures, per tant, una persona equival a un vot. Els beneficis es reparteixen en funció de l’activitat duta a terme per cada soci, tenint en compte l’esforç i el resultat. La participació és il·limitada i oberta a tothom que hi tingui interès. El mínim de socis per constituir una cooperativa és 2, i tots els socis han de ser treballadors, és a dir, exercir alguna activitat en l’organització.

Diferències en quant al capital:

  • Societat mercantil: el capital mínim depèn del tipus de societat que es constitueixi, per exemple, en el cas de la Societat Limitada és 3.000€ 100% reemborsats, en canvi, per a la Societat Anònima és de 60.000€ reemborsats en un 25%. A més, és de caràcter fix, tot i que es pot modificar en la reglamentació amb l’aprovació dels socis.
  • Cooperativa: el capital mínim per a la seva constitució sempre és de 3.000€ , 100% reemborsats a l’inici. El caràcter del capital és variable.

Per tant, el més important a tenir en compte a l’hora de constituir una organització, tenint en compte la diferència entre una societat mercantil i una cooperativa, és que en la societat mercantil, el més important és l’aportació de capital, mentre que en la cooperativa, el que prima és l’esforç productiu dels socis, en el poder de decisió i en el benefici dels resultats.

Related Projects